Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

CLASSICTRANSPORTERPARTS.PL

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6.WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

7.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.classictransporterparts.pl

prowadzony jest przez spółkę Classic Transporter Parts Jakub Matysiak z siedzibą w Lesznie (adres siedziby i adres do korespondencji: Powstańców Śląskich 4,

64-100 Leszno); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców : NIP: 6972031149; REGON: 411517771; adres poczty elektronicznej: classictransporterparts@gmail.com.

2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do

przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9

Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia

niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw

konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa -

wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku

niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,

pierwszeństwo mają te przepisy.

3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją

postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane

są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności

opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest

dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do

wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4.Definicje:

5.DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni

ustawowo wolnych od pracy.

6.FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym

umożliwiający utworzenie Konta.

7.FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny

w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez

dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy

Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

8.KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w

wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba

fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje

zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze

Sprzedawcą.

9.KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16,

poz. 93 ze zm.).

10.KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem

podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym

Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o

złożonych Zamówieniach.

11.NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna

świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która

umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie

treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie

Internetowym.

12.PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem

Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13.REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

14.SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem

internetowym: www.classictransporterparts.pl

15.SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Classic Transporter Parts Jakub Matysiak z siedzibą w Lesznie (adres siedziby i adres do korespondencji: Powstańców Śląskich 4,

64-100 Leszno); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców : NIP: 6972031149; REGON: 411517771; adres poczty elektronicznej: classictransporterparts@gmail.com.

16.UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta

między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

17.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez

Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

18.USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące

także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba

prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa

przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi

Elektronicznej.

19.ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze

Sprzedawcą.

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto,

Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych

kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Rejestruj”. W

Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy:

imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, login oraz hasło.

3.Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z

momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie

Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych

kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Wyślij

zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji

wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami

oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu

Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres

(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej,

numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy,

sposób płatności. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami niezbędne

jest także podanie nazwy firmy, numeru NIP oraz numeru REGON.

1.Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce

„Newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty

elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i

kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez

zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą

utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

4.Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

5.Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas

nieoznaczony.

6.Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu

z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

7.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,

którym posługuje się Usługodawca:

8.Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

9.Dostęp do poczty elektronicznej.

10.Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet

Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji

12.0.0 i wyższej.

11.Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768

12.Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz

obsługi Javascript.

13.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób

zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr

osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

14.Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem

faktycznym.

15.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach

internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i

użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71

Kodeksu Cywilnego.

2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych

polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają

jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie

składania Zamówienia.

3.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili

złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian

cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych

Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

5.W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez

Klienta Zamówienia.

6.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co

powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje

Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do

realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie

składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej

potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy

o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez

Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między

Klientem, a Sprzedawcą.

7.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy

Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie

Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt.

3.4.2., a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji

zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i

zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

2.Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

3.Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.Bank: MBANK

5.Numer rachunku: 66 1140 2004 0000 3602 7708 1709.

6.Płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl –

możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w

zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej przelewy24.pl.

7.Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartami kredytowymi

przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu

Przelewy24.pl.

8.Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

9.Przelewy24.pl – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby:

  1. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w

wysokości 1.697.000 zł w całości opłaconym, NIP: 781-173-38-52.

5.KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

2.Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

3.Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

4.Przesyłka paletowa.

5.Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one

uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty

dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty

dostawy”.

7.Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie

danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten

należy liczyć w następujący sposób:

8.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta

rozliczeniowego Sprzedawcy.

9.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia

zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi

Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

2.Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

3.Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa

o charakterze ciągłym (np. Konto).

4.Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez

wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: classictransporterparts@gmail.com lub też

pisemnie na adres: Powstańców Śląskich 4 64-100 Leszno. Umowa w takim wypadku wygasa

po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres

wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

5.W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca

może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca

obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza

treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym

wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego

terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa

o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia

złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu

(okres wypowiedzenia).

6.W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca

może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem

natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy

stosownego oświadczenia.

7.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

2.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą

fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub

gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w

szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o

zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3.Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia

odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres: classictransporterparts@gmail.com lub też pisemnie na adres: Powstańców Śląskich 4 64-100 Leszno. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności

Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

4.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta

adres, chyba że Klient poda inny sposób.

5.W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż

gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie

zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

6.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę

oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

7.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem

Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu

Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres: : classictransporterparts@gmail.com lub też pisemnie na adres Powstańców Śląskich 4 64-100 Leszno.

8.Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności

dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia

nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie

reklamacji przez Usługodawcę.

9.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni.

10.Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez

Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na

odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne

oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu

wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w

szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

classictransporterparts@gmail.com lub też pisemnie na adres: Powstańców Śląskich 4 64-100 Leszno.

2.W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest

zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie

niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot

powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli

konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od

daty dokonania przedpłaty.

3.Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer

rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.

4.Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w

przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy

świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

5.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w

wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem

terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1 oraz 8.4; (2) dotyczących nagrań audialnych

i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez

konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które

cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4)

świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego

zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich

charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

(6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

9.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie

Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

2.W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma

prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania

przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu

płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania

swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i

odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

4.Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu

rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.

5.Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym

jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i

kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

6.Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta

nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz

niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim

wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu

powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w

przewozie przesyłki.

7.W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie

będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w

sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu

nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich

czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie

będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest

ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie

roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu

Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do

Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody

przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu

utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie

konsumentem.

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem

polskim i w języku polskim.

2.Zmiana Regulaminu:

3.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w

zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego

Regulaminu.

4.Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania

określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo

powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie

Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

5.Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych

Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu

Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu

nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte,

realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

6.W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek

nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma

prawo odstąpienia od umowy.

7.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia

18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy

prawa polskiego.

8.Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem

będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom

powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a

Usługobiorcą/Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane

sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy